تدارکات بین المللی راد صنعت شرق ، پل مجازی بین ایران و روسیه

راد صنعت شرق

Рад Санат Шарк

پل ارتباطی بین ایران و روسیه

соединительный мост между Ираном и Россией

روسیه ، شبه جزیره کریمه ، استان کراسنودار
میدان نقش جهان اصفهان
آرامگاه فردوسی مشهد
سی و سه پل اصفهان

پیوند فرصتها ، نیازها و فرهنگها در دو کشور ایران و روسیه

ارائه خدمات کارگزاری به کارآفرینان و فعالان اقتصادی دو کشور

Оказание брокерских услуг предпринимателям и экономическим деятелям двух стран

شناساندن و معرفی نخبگان دو کشور ایران و روسیه به یکدیگر:

Ознакомление и представление друг другу элит двух стран

معرفی ظرفیتهای دو کشور ایران و روسیه در زمینه های مختلف سرمایه گذاری

Представление компетенций двух стран — Иран и Россия в разных областях инвестиции

مشارکت در سرمایه گذاری فعالان اقتصادی ، در دو کشور ایران و روسیه:

Участие в капиталовложении экономических деятелей двух стран — Иран и Россия

بازاریابی محصولات و خدمات شرکتهای دو کشور ایران و روسیه

Маркетинг продукции и услуг действующих компаний двух стран — Иран и Россия