راد صنعت با سابقه بیش از یک دهه حضور در صنعت و تجارت بین کشور ایران با برخی از دیگر نقاط جهان ، به منظور تبادل تجارب خود با دیگر فعالان اقتصادی ایران و کشور روسیه ، مبادرت به راه اندازی این سایت نموده است تا از این طریق اهداف زیر را محقق نماید:

•ارائه خدمات کارگزاری به کارآفرینان و فعالان اقتصادی دو کشور•

•شناساندن و معرفی نخبگان دو کشور ایران و روسیه به یکدیگر•

•معرفی ظرفیتهای دو کشور ایران و روسیه در زمینه های مختلف سرمایه گذاری•

•مشارکت در سرمایه گذاری فعالان اقتصادی ، در دو کشور ایران و روسیه•

•بازاریابی محصولات و خدمات شرکتهای دو کشور ایران و روسیه•